Spis treści

Wstęp .......................................................................................................................11
Wprowadzenie, czyli co się dzieje z Kościołem rzymskokatolickim .....................................13
1. Obiegowa interpretacja ............................................................................................14
2. Raport mniejszości .................................................................................................18
3. Plan książki ............................................................................................................20


I. Instrumentarium, czyli perspektywa teoretyczna książki ...............................................21
1. Czym jest religia .....................................................................................................22
2. Jak religie utrzymują się przy życiu ...........................................................................25
2.1. Struktura doktryny ..............................................................................................25
2.2. Wymóg wiarygodności ..........................................................................................26
2.3. Sposoby utrzymywania wiarygodności wewnętrznej .................................................26
2.4. Sakralizacja źródeł ...............................................................................................28
2.5. Dogmatyzacja doktryny ........................................................................................29
2.6. Reinterpretacje ....................................................................................................29
3. Jak to robiło chrześcijaństwo ....................................................................................31
3.1. Faza I – budowanie granic .....................................................................................32
3.2. Faza II – konsolidacja i selekcja eklezjastyczna ........................................................36
3.3. Faza III – domestyfikacja wspólnoty .......................................................................38
3.4. System podtrzymujący .........................................................................................40


II. Wielkie otwieranie Kościoła, czyli co się stało na Soborze ..............................................43
1. Otwarcie na świat ....................................................................................................43
2. Ekumenizm .............................................................................................................47
3. Zakony ...................................................................................................................51 

III. Skutki przeciągu .....................................................................................................53
1. Naruszenie homeostazy ............................................................................................53
2. Deregulacja etyczna .................................................................................................55
3. Niespodziewana transdukcja ......................................................................................56
4. Aberracje i mutacje ...................................................................................................58
4.1. Egzaptacja ............................................................................................................58
4.2. Ekumenizm, zamierzona transdukcja ........................................................................60
4.3. Otwarcie na nowoczesność – coś więcej niż transdukcja............................................. 65


IV. Dlaczego otwarto Kościół ..........................................................................................71
1. Problem ekumenizmu ................................................................................................71
2. Wiarygodność zewnętrzna .........................................................................................74
3. Dynamika wewnętrzna Soboru ...................................................................................77
4. Rola papieża i historia rewolucji systemowej .................................................................81
5. Od hiperregulacji do metaplazji ...................................................................................87
6. Adaptacja? ...............................................................................................................90


V. Opis przypadków ........................................................................................................91
1. Tezy 91
1.1. Teza pierwsza: owce podążają za pasterzem (czyli nisza za organizacją) ........................91
1.2. Teza druga: odrobina kwasu całe ciasto zakwasza (peryferie podążają za rdzeniem) ........93
1.3. Teza trzecia: Marta odchodzi przed Marią ....................................................................93
1.4. Teza czwarta: to nie tylko kryzys ...............................................................................98
2. Źródła .......................................................................................................................99
2 1 Annuario Pontificio jako źródło danych socjologicznych ................................................100
2.2. Punkty pomiaru ......................................................................................................104
2.3. Dostępne wskaźniki ................................................................................................105
2.4. Sondaże ................................................................................................................107
3. Przegląd ogólny .........................................................................................................108
3.1. Nisza .....................................................................................................................116
3.1.1. Kraje „przymierza nadreńskiego” ............................................................................116
Francja .........................................................................................................................117
Niemcy .........................................................................................................................122
Belgia i Holandia ............................................................................................................130
Austria i Szwajcaria .......................................................................................................136
Wielka Brytania .............................................................................................................138
3.1.2. Kraje opozycyjne .................................................................................................140
Hiszpania i Portugalia ......................................................................................................142
Włochy .........................................................................................................................146
Irlandia .........................................................................................................................148
3.2. Organizacja eklezjastyczna .......................................................................................151
3.2.1. Kraje „przymierza nadreńskiego” i sojusznicy ...........................................................151
Francja ..........................................................................................................................151
Niemcy ..........................................................................................................................163
Holandia i Belgia .............................................................................................................175
Austria i Szwajcaria ........................................................................................................185
Wielka Brytania ..............................................................................................................189
3.2.2. Kraje opozycyjne ..................................................................................................193
Hiszpania i Portugalia ......................................................................................................193
Włochy ..........................................................................................................................201
Irlandia ..........................................................................................................................206


Podsumowanie ................................................................................................................211
Dygresja 1. Polska jako wyjątek? ......................................................................................220
1. Osobliwość .................................................................................................................220
1.1. Izolacja ....................................................................................................................220
1.2. Kanały komunikacji ....................................................................................................221
1.3. Środowisko ..............................................................................................................222
2. Przemiany niszy ...........................................................................................................225
3. Kadra .........................................................................................................................227
Dygresja 2. Drapieżcy w owczarniach .................................................................................233


Zakończenie ....................................................................................................................237
Bibliografia ......................................................................................................................247
Wykaz skrótów ...............................................................................................................255
Spis źródeł danych wykorzystanych w rozdziale V ...............................................................257


Poprzednia strona: Upadek Kościoła otwartego
Następna strona: Mechanizmy ewolucji religii