Guru - uczniowie - wspólnota. Spis treści

WSTĘP- - - 9

Rozdział I GURU - - - 15

1. Guru Kundalini - - -15

a) Okres legendarny- - -15

b) Okres historyczny - - -24

2. Charyzma - - -27

a) Charyzma w Weberowskiej socjologii religii- - -28

b) Charyzma w ramach teorii prawomocnego panowania- - - 31

c) Miejsce charyzmy w panowaniu charyzmatycznym – próba weryfikacji- - -33

d) Problem modelu psychopatologicznego- - - 36

e) Cechy charyzmatycznego przywódcy- - -41

Rozdział II UCZEŃ - - - 47

1. Stawanie się uczniem, czyli socjologiczna teoria konwersji- - -47

a) Oderwanie od „bazy”- - -48

b) Oderwanie od „nadbudowy”- - - 51

2. Okres poszukiwania.- - -55

3. Kanały rekrutacji - - -58

4. Wzajemne testowanie- - -60

5.Formacja- - -61

a) Próba - - -63

b) Ograniczanie się - - -66

c) Posiłki - - -67

d) Kultura fizyczna- - -71

e) Samokontrola myśli- - -72

f) Pieśni - - -77

Muzyka - - -78
Teksty- - -82

g) Książki - - -86

6. Umieszczanie w strukturze grupy- - -91

7. Rezultat- - -92

8. Kryzys, resocjalizacja, apostazja- - -95

a) Apostazja - - -96
b) Przyczyny apostazji- - -98
c) Rozrachunek- - -101

Rozdział III WSPÓLNOTA- - -105

1 .Szkic historyczny - - -105

2. Systematyka organizacji religijnych- - - 108

3. Struktura - - -111

a) Typ struktury.- - -111

b) Stopnie złożoności organizacji i zasięg- - - 113

4. Wspólnota religijna a czynniki realne- - - 118

a) Typy kwalifikacji religijnych: hagiodynamis a hierodynamis- - -118

b) Hagiokratyczna a hierokratyczna organizacja religijna- - - 121

c) Od hagiokracji do hierokracji- - -124

d) Konflikt między hagiokracją a hierokracją- - -126

5. „Siły tego świata” – gospodarka- - -127

a) Faza I: charyzmatyczne darowizny i łupy- - -128

b) Faza II: Firma i fundacje – racjonalne kapitalistyczne przedsięwzięcie kontra charyzmatyczna niegospodarność- - - 129

c) Faza III: charyzmatyczna patologia- - -134

d) Zaspokajanie potrzeb - - - 135

6. „Siły tego świata” – władza - - -138

a) „Alfa” - - -138

b) „Beta”- - -141

c) „Gamma” - - -144

d) „Delta”- - -147

e) „Epsilon”- - -148

f) „Dzeta” - - -148

g) „Eta”- - -151

h) „Theta” i „Iota”- - -154

i) „Kappa”- - -155

Podsumowanie - - -156

7. „Siły tego świata” – życie seksualne kundalinistów- - -157

a) Rola seksualności- - -157

b) Typowa relacja między płciami- - -159

c) Zawiązanie relacji- - -162

Związki endogamiczne- - - 163
Związki egzogamiczne - - -165

d) Związki wobec władzy zwierzchniej- - - 166

e) Anomalie- - -168

Stosunki pozamałżeńskie- - - 168
Matriarchat- - -171

f) Dzieci - - -171

Podstawy ideologiczne traktowania dzieci- - -172
Praktyka- - -175

8. Wspólnota a społeczeństwo- - -177

a) Napięcie

.177

b) Stosunek do świata- - - 178

c) Inne typologie oparte na stosunku do otoczenia- - -179

d) Doktryna a stosunek do otoczenia- - -180

e) Ogólny stosunek do świata- - -182

f) Poza kategorię „otoczenie”- - -184

g) Wpływ stosunku otoczenia na stosunek do otoczenia- - -187

h) Relacja z otoczeniem- - -190

9. Charyzmatyczne źródła upadku- - -191

Zakończenie- - -195

ANEKSY- - -199

Aneks I- - -199

Aneks II- - -203

BIBLIOGRAFIA- - -209