Ewolucjonizm a socjologia religii - zaliczenie

Forma podstawowa

Podstawą uzyskania oceny końcowej jest zaliczenie kolokwium. Pytania dotyczyć będą najważniejszych teorii omawianych na zajęciach (Comte, Tylor, Frazer, Bellah, Spencer, Hegel, Marks, Weber, Scheler, memetyka, Wunn). Zdający wybiera 5 z 7 pytań. Każde pytanie oceniane jest na 0-1-2pkt Na ocenę dst wymagane jest 6pkt.

Lista zagadnień: link

Forma fakultatywna

Możliwe jest także zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie *) napisanej pracy. Przedmiotem jej winna być wybrana religia/ruch religijny/grupa religijna/"sekta". Zadanie polega na przedstawieniu pierwszych 200-300 lat jej historii **) (ok. 3 strony standardowe) oraz socjologicznej interpretacji (ok. 4 s.s.).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia w formie fakultatywnej jest obecność na przynajmniej 2/3 wykładów. Chęć do przystąpienia do tej formy należy zgłosić na początku semestru (liczba miejsc ograniczona)

 

 

 

*) plagiat gwarantuje ocenę ndst.

**) jeśli grupa jest młodsza, objąć należy całą znaną historię, a częściowo prehistorię (np. religię, z której się ta nowa wyłoniła).