Publikacje

Książki
Naukowe
 • upadek-kosciola_NOWY 2021, Upadek Kościoła otwartego, Poznań Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, s. 267. więcej...
 • Mechanizmy ewolucji religii2013, Mechanizmy ewolucji religii, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 320. więcej ...
 • 2010, Guru - uczniowie - wspólnota, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 215. więcej...
 • 2007, Herbert Spencer a problemy socjologii religii, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 275 więcej...
 • 2003, Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania w pismach Ericha Fromma, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, s. 142 więcej...
 • PraSocTomAkwin1999, Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, s. 189. więcej...
Inne
 • RKE_okładka_min 2016, Religijne korzenie Europy. Powrót do politeizmu, Warszawa, Książnica Trygława [więcej...]
 • 2013, Czterdzieści cztery, [powieść], Selfpublishing, więcej:....
Artykuły

 • 2022, Biological turn a socjologia religii, [w:] "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne", 30(2), s. 63-73. więcej...
 • 2021, The evolution of religions. A synthetic approach, [w:] "Miscellanea Anthropologica et Sociologica", tom 22 (2-3), 91–107. więcej...
 • 2021, Grzech pierworodny a socjologia, [w:] "Studia Teologii Dogmatycznej", Tom 7 (2021), s.92-112 więcej...
 • 2021, Dogmat z perspektywy ewolucyjnej socjologii religii, [w:], Woźniak Robert J. (red.) Dogmat i metoda. Wprowadzenie do badań interdyscyplinarnych w teologii dogmatycznej, Wydawnictwo WAM, Warszawa, s.323-344. więcej...
 • 2019, Janusowe oblicze wiarygodności. Kościół zaplątany w nowoczesność, "Przegląd Religioznawczy" 4 (274)/2019, str.15-33 więcej...
 • 2019, Reprodukcja albo wymieranie. Wybrane wskaźniki dynamiki stanu kapłańskiego Kościoła katolickiego w Polsce [w:] Kaczmarek Jerzy (red.), Między socjologią a filozofią i teologią. Księga jubileuszowa dla Profesora Józefa Baniaka z okazji siedemdziesięciolecia urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowo-badawczej, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Str. 307-327 więcej...
 • 2018, Głos biskupów w polskiej debacie o przyjmowaniu uchodźców [w:] Borowik Irena, Grotkowska Stella, Stawiński Piotr (red.),Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, Warszawa, Scholar, s.117-136, więcej... .
 • 2017, Odgraniczanie. Cz. 2: Wybrane informacyjne mechanizmy izolacyjne islamu, "Przegląd Religioznawczy", 2 (2017), str. 57-62, więcej....
 • 2017, Odgraniczanie Część 1: Wybrane behawioralne mechanizmy izolacyjne islamu, "Przegląd Religioznawczy", 1 (2017), str. 41-56, więcej....
 • 2016, Ekumeniczny zwrot Vaticanum II z perspektywy ewolucyjnej, [w:] "Przegląd Religioznawczy ", nr. 260, s.95-114, więcej....
 • 2016, Religijne odczarowanie świata a powstanie nauki, [w:] "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", nr 22, ss.57-74, więcej....
 • 2016, Nowe ruchy religijne w perspektywie ewolucyjnej ekologii organizacji, [w:] Zaręba Sławomir H., Borowik Irena (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, Warszawa, Kontrast, s. 227-245. więcej....
 • 2016, Darwinizm jako teoria socjologiczna, [w:] Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Wieczorkowska Emilia (red.), Biological turn. Zwrot biologiczny w humanistyce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.więcej....
 • 2013, W poszukiwaniu socjologicznej „genetyki” religii [w:] "Przegląd Socjologiczny" T. 62/4, s.95-114. więcej....
 • 2013, Dziedzictwo klasycznego ewolucjonizmu, [w:] Kaczmarek Jerzy, Przestalski Andrzej (red.), Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss.63-86 więcej....
 • 2013, Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera, [w:] "Studia Socjologiczne" nr 2, s. 31–46. więcej....
 • 2013, Teoria ewolucji kulturowej i społecznej Waltera Garrisona Runcimana, [w:] "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXV, z.1, s.233-247. więcej...
 • 2012, Informacyjny most między biologią a socjologią, [w:] "Humanistyka i przyrodoznawstwo", nr 18, s. 45-62. więcej...
 • 2012, Darwinizm a socjologia, [w:] Bogacz-Wojtanowska Ewa, Gumuła Wiesława, Rębisz Sławomir (red.), Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Księga jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, s.73-83.więcej...
 • 2010, Ideologiczny heraklityzm a ewolucjonizm, [w:] Zaręba Sławomir H. (red.), Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s: 64-80.więcej...
 • 2010, Konflikt między religiami w cyberprzestrzeni, [w:] Libiszowska-Żółtkowska M., Grotkowska S. (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, Kraków, Nomos, s: 349-361.więcej...
 • 2009, Religijność a zróżnicowanie społeczne, a więc czy klasy maja znaczenie, [w:] Podemski Krzysztof (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Poznań, WN UAM, s: 373-390. więcej...
 • 2009, Nawróceni na "obcość". Teza psychomanipulacyjna jako ideologiczne narzędzie neutralizacji wpływu apostatów, [w:] Isański Jakub (red.), Komunikowanie międzykulturowe - szanse i wyzwania, Poznań, WN UAM, s: 265-288. więcej...
 • 2008, Polish Religiousness: Mainstream and Peripheries, "Religious Studies and Theology", Vol. 27.1 ss.: 43-68. więcej...
 • 2007, Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem, [w:] Drozdowski Rafał (red.), Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Poznań, WN UAM, s: 15-34.więcej...
 • 2007, Wspólnota Kunddaliniego. Rys historyczno-religioznawczy, "Nomos, Kwartalnik Religioznawczy", nr 59/60 ss.: 137-156.więcej...
 • 2006, Sekty jako problem socjotechniczny, [w:] Korczyński M., Pluciński P. (red.), Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego zaangażowania, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s: 207-224.więcej ...
 • 2005, Herbert Spencer o religii i porządku społecznym, [w:] Sakson Andrzej (red.), Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Poznań, WN UAM, s: 99-118.więcej...
 • 2003, Herberta Spencera teoria zróżnicowania społecznego, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", LXV - # 3 ss.: 201-215.więcej...
 • 2001, Sekty z innego punktu widzenia, "W drodze", 2001, nr. 5 ss.: 78-88. |więcej...
 • 2001, Hegla apologia prawdy, [w:] Lenort Feliks (red.), Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuagenario dedicata, Poznań, WN UAM, s: 83-93. | więcej...
Inne
W internecie
Udział w konferencjach
 • 1 XII 2021 r., Socjologia religii a zmiana społeczna - stan i perspektywy. Pamięci ks. prof. Władysława Piwowarskiego i prof. Edwarda Ciupaka, w: Warszawa, organizator: Katedra Socjologii Religii UKSW i Sekcja Socjologii Religii PTS; Referat:Biological Turn a socjologia religii.
 • 13-15 IX 2021 r., Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków, w: Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski, Referat na zaproszenie: Grzech pierworodny w perspektywie socjologicznej.
 • 15-16 XI 20019 r., Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji V, w: Poznań, organizator: Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM, Wydział Socjologii UAM, Centrum Badań interdyscyplinarnych; ReferatJanusowe oblicze wiarygodności. Kościół zaplątany w nowoczesność.
 • 9 XI 2017 r., Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji III, w: Poznań, organizator: WNS UAM, Centrum Badań interdyscyplinarnych; Referat: Odgraniczanie. Wybrane mechanizmy izolacyjne islamu.
 • 17-19 XI 2016 r.Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych, w: Kraków, organizator: WH AGH, IS UJ, IFiS UP, Sekcja Socjologii ReligiiPTS, Referat: Głos biskupów w debacie o przyjmowaniu migrantów Zobacz prezentację.
 • 12 XI 2016, Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji , w: Poznań, organizator: WNS UAM, Centrum Badań interdyscyplinarnych; Referat: Próba „przystosowania do współczesnego świata” na Soborze Watykańskim II z perspektywy socjologicznej teorii ewolucji religii.
 • 26-27 V 2015, Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne, w: Warszawa, organizator: IS UKSW i Sekcja Socjologii Religii PTS; Referat: Ku ewolucyjnej ekologii nowych organizacji religijnych.
 • 22-23 V 2014, Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, w: Katowice, organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Referat: Darwinizm jako teoria socjologiczna: Posłuchaj
 • 24 - 25 V 2013Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym, w: Poznań, organizator: Poznańskie konwersatorium religioznawcze, Referat: Sekty w perspektywie teorii ewolucji religii.
 • 13 X 2011 - 14 X 2011, Od socjologii ekonomicznej do socjologii wychowania, w: Obrzycko, organizator: Instytut Socjologii UAM. Referat: Klasyczne wersje ewolucjonizmu w socjologii. Przyczynek do diagnozy nieprzezwyciężonego kryzysu.
 • 22 VI 2009 - 23 VI 2009, Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, w: Wrocław, organizator: Instytut Socjologii UWr oraz Sekcja Socjologii Religii PTS. Referat: Walka między religiami w cyberprzestrzeni.
 • 15 V 2009, Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, w: Warszawa, organizator: Katedra Socjologii Religii UKSW oraz OW PTS. Referat: Ideologiczny heraklityzm a ewolucjonizm.
 • 24 IV 2008 - 26 IV 2008, Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, w: Kołobrzeg, organizator: Instytut Socjologii UAM. Referat: Religijność a zróżnicowanie społeczne, a więc czy klasy mają znaczenie.
 • 24 X 2007 – 25 X 2007, Sekty drogą donikąd, w: Strzelce Opolskie - Góra św.Anny, organizator: Starosta Strzelecki, Komenda powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich; konferencja międzynarodowa. Referat: Sposoby rekrutacji do sekt a teorie konwersji.
 • 20 IV 2006 – 22 IV 2006, Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, w: Kołobrzeg, organizator: Instytut Socjologii UAM. Referat: Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem.
 • 6 X 2005 – 6 X 2005, Transformacje New Age w Polsce, w: Kraków, organizator: Fundacja Badań Mniejszości Religijnych Atena, Instytut Religioznawstwa UJ. Referat: Wspólnota Kundaliniego - rys historyczno-religioznawczy.
 • 2 X 2003 – 4 X 2003, Porządek społeczny a wyzwania współczesności, w: Ciążeń, organizator: Instytut Socjologii UAM. Referat: Herbert Spencer o religii i porządku społecznym.

Poprzednia strona: Curriculum Vitae
Następna strona: Artykuły